ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันว่าการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยดัชนีที่ตรวจวัดประกอบด้วย ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง, ปรอมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง, NOx as NO2, SO2 และ CO จากผลการตรวจวัด พบว่าค่าต่างๆไม่เกินที่กฎหมายกำหนด โดยทำการตรวจ 3 จุด ดังนี้

1.1 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็นจุดที่ทิศทางลมประจำฤดูกาลพัดผ่าน (ลมตะวันตก-ตะวันออก) ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบต่างๆ จากการดำเนินการของโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งชุมชน และเป็นพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอีกด้วย

1.2 มัสยิดบาบูนิมัส บ้านท่าดี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณ 2 กิโลเมตร พื้นที่โดยรอบมัสยิดเป็นแหล่งชุมชนที่ทิศทางลมประจำฤดูกาลพัดผ่าน (ลมตะวันตก-ตะวันออก) ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบต่างๆ จากการดำเนินการของโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอีกด้วย

1.3 มัสยิดอามาลนเอี๊ยะซาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโรงไฟฟ้า ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบมัสยิดเป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งทางโรงไฟฟ้าเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องสิ่งแวดล้อมของทุกพื้นที่โดยรอบ จึงได้ติดตั้งสถานีนี้ขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

2. ตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในโรงงานประกอบด้วย 3 จุด ดังนี้

2.1 บ่อน้ำดิบ (Raw water pond) ซึ่งเป็นบ่อที่ทางโรงไฟฟ้าขุดขึ้นมา เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า

2.2 บ่อน้ำทิ้ง (Waste water pond) ซึ่งเป็นบ่อที่รับน้ำทิ้งจากกระบวนการบำบัดน้ำ (Water treatment process) และน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า

2.3 คุณภาพน้ำภายนอกโรงไฟฟ้า เป็นน้ำภายนอกที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้า จุดประสงค์ของการวัด เพื่อเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของน้ำภายในและภายนอกโรงไฟฟ้า

3. คุณภาพเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง จุดที่ตรวจวัดเสียงประกอบด้วย 3 จุด ดังนี้

3.1 บริเวณริมรั้วพื้นที่โรงไฟฟ้า

3.2 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของโรงไฟฟ้า

3.3 มัสยิดบาบูนิมัต บ้านท่าดี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของโรงไฟฟ้า