DOUBLE NINE's CSR

DOUBLE NINE's CSR

บริษัทดับเบิ้ล ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ความรับผิดชอบต่อสังคม คือสิ่งที่เรา บริษัท ดับเบิ้ลไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้ความสำคัญเสมอมา เรายึดมั่นในหลักการทำธุรกิจที่โปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และคำนึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจของเราเสมอ บริษัท ดับเบิ้ลไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อลูกค้านักลงทุนและพนักงานของเราเท่านั้น แต่เรายังรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และจริงจังมาโดยตลอด เพราะเราตระหนักเสมอว่าเราก็คือส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน จึงเสมือนเป็นพันธสัญญาขององค์กรเราที่เราไม่อาจที่จะละเลยได้ เราจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีคืนให้แก่สังคม